เงื่อนไขการใช้บริการ

Home / เงื่อนไขการใช้บริการ

กรุณาปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ้างขายสินค้า
1. สินค้าจะต้องเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฏหมาย ไม่เป็นสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าหลอกลงประชาชน สินค้าหนีภาษี สินค้าของโจร มีมาตรฐาน มอก. หรือ อย.รับรอง ฯลฯ
2. จะต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเจ้าของแบรนด์โดยตรง
3. ตกลงค่าตอบแทนชัดเจนตามสัญญา
4. หากพบว่าผิดเงื่อนไขข้างต้นทางเราจะยกเลิกสัญญาทันที